ПАУЪРНЕТ ЕООД е Бенефициент по договор за безвъзмедна финансова помощBG05M9OP001-1.003-1411-C01 „Създаване на нови устойчиви работни места в ПАУЪРНЕТ ЕООД“. Договорът се финансира по Оперативна програма"Развитие на човешкитересурси" 2014-2020 г.,  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.003 "Ново работно място 2015".Проектът е с продължителност 16 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проектът има за цел да осигури устойчива заетост чрез разкриване на нови работни места. Именно такава потребност има ръководството на ПАУЪРНЕТ ЕООД след разширение на клиентската мрежа от покритие и предоставяне на качествени интернет услуги. С предвидената комбинация от мерки ще се разрешат наболелите проблеми не само на фирмата, но и на безработните лица, които поради недостатъчна образователна степен, липсата на опит,  както и различни други дискриминационни пречки са поставени в тези условия на социална изолация. Постигането на общата цел ще се осъществи посредством специфичните цели:

- разкриване на нови работни места

 - включване на новоназначените лица в обучения за придобиване на професионална квалификация

– устойчивост на работното място чрез закупуване на необходимата техника.

 Целевите групи са:

 - безработни и/или неактивни младежи до 29 г.вкл.

 - безработни и/или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.вкл.

Планирани са следните дейности:

1) Осигуряване на заетост на безработни и/или неактивни лица за период от 12 месеца

2) Предоставяне на професионално обучение на вече наетите лица за придобиване на част от професия по трета квалификационна степен

3) Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места

4) Дейност за организация и управление на проекта

5) Дейност по информиране и публичност

 Очаквани резултати:

- наети безработни и/или неактивни лица -29 бр. (в т.ч. до 29 г.- 20 бр.)

- проведено 1 обучение по професионална компетентност

 - получени документи удостоверяващи преминато професионално обучение -10 бр.

- запазване на новосъздадени работни места, след края на проекта – 20 бр.

- закупени автомобили, тип пикап - 2 бр.

- закупени ударнопробивни машини - 5 бр.

- закупена техника за свързване и измерване на оптични влакна - 2 бр.

- лаптоп - 8 бр.

- настолен компютър - 9 бр.

 - информационни табели -2 бр.

 - информационни стикери - 26 бр.

- изработени и излъчени радио-спотове - 2 бр.